Wonsook Kim: The Gift

Opening: Friday, Nov 1, 2019 5 – 8 pm
Friday, Nov 1 – 30, 2019

300 W. Superior
Chicago, IL 60654

Opening Reception - Friday, November 01, 5:00-8:00 pm