Jay Strommen: Cause & Effect

Opening: Friday, Nov 1, 2019 5 – 8 pm
Friday, Nov 1, 2019 – Jan 11, 2020

325 W. Huron
Chicago, IL 60654