Revolution Every Day

Wednesday, Sep 27, 2017 6:30 – 8:30 pm

The University of Chicago
5550 S. Greenwood
Chicago, IL 60637

Exhibition on view: September 14-January 14, 2017

Opening reception: Wednesday, September 27, 6:30-8:30pm

Artists: Lene Berg, Maria Bri-Bein, Olga Chernysheva, Aleksandr Deineka, Elizaveta Ignatovich, Gustav Klutsis, Vitaly Komar, Viktor Koretsky, Valentina Kulagina, Anri Sala, Cauleen Smith, Dziga Vertov, and others.