Vibrant Mechanisms, Kinetic & Sound

Opening: Friday, Nov 19, 2021 7 – 10 pm
Friday, Nov 19, 2021 – Jan 7, 2022

1200 W. 35th St.
Chicago, IL 60609